Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Έχοντας πρόσβαση και κάνοντας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, συμφωνείτε ότι οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του, σας προσφέρονται με την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων, συνθηκών, και περιορισμών που περιγράφονται στη συνέχεια. Συμφωνείτε δε, ότι για οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους και αρμόδια δικαστήρια.

Φιλοξενία Ιστοτόπων

Γενικά
Η Sympan Networks διαθέτει τον προσυμφωνημένο χώρο προς ενοικίαση, αποστέλλει έγγραφες οδηγίες στην ελληνική γλώσσα και τους κωδικούς πρόσβασης, μετά την καταβολή του προσυμφωνημένου ποσού, προπληρωμένου σε ετήσια βάση.
Ο πελάτης συμφωνεί ότι απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων, για την άμεση ή έμμεση μετάδοση, προώθηση ή μεταφορά περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, αγενές,προκαλεί ή παραβιάζει τα δικαιώματα ατόμου, συνόλου, νόμου, όρου ή συμφωνητικού. Προωθεί προϊόν ή παράνομη δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Περιέχει κακόβουλα αρχεία, προγράμματα ή τμήμα κώδικα που είναι σχεδιασμένα να ελέγχουν, καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργία λογισμικού ή υλικού.
Οι πελάτες που διακινούν πληροφορίες μέσω του διαδικτύου πρέπει να έχουν υπόψη ότι η Sympan Networks δεν αξιολογεί, δεν διορθώνει, δεν λογοκρίνει, όπως επίσης και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία δημιουργούν.
Ο χώρος φιλοξενίας διατίθεται για την παρουσίαση ιστοσελίδων και όχι το διαμοιρασμό αρχείων προς τρίτους ή χρήση για αποθήκευση media files. Σε περιπτωση που τα αρχεία αυτά αποτελούν ποσοστό μεγαλύτερο του 30% του δεσμευμένου χώρου τότε η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει τον λογαριασμό του χρηστή (suspend account).

E-mail
Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του Internet.
Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του account τα παρακάτω:
Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).
Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.
Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της Sympan Networks μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της Sympan Networks.
Σε αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming, το account από το οποίο προκλήθηκε η αποστολή των μηνυμάτων τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν, και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 24 ωρών το account διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Χρήση πόρων
Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.
Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server τίθεται το 10% των συνολικών πόρων του server. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο account του πελάτη ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 10% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Αν μετά την ενημέρωση το account του πελάτη συνεχίζει και παρουσιάζει αυξημένη κατανάλωση των συνολικών πόρων του server τότε η Sympan Networks διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς άλλη σχετική ενημέρωση του πελάτη.
Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των account των πελατών της Sympan Networks. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server της Sympan Networks, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κ.λπ.
Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της Sympan Networks, ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, ο server θα εμποδίσει αυτόματα την αποθήκευση νέων αρχείων με αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Σε περίπτωση που η χρήση πόρων όπως αυτού της μέγιστης μηνιαίας διακίνησης δεδομένων ξεπεράσει τα όρια που περιλαμβάνονται στο account του πελάτη, η Sympan Networks διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το κόστος της επιπλέον κατανάλωσης από το υπόλοιπο του λογαριασμού φιλοξενίας του πελάτη αναπροσαρμόζοντας την ημερομηνία λήξης του account του.

Επικοινωνία
Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα, και να ειδοποιεί την Sympan Networks για κάθε μεταβολή τους. Οφείλει δε να ορίσει μία email διεύθυνση εκτός των email διευθύνσεων των domains του που φιλοξενούνται στην Sympan Networks σαν κύρια email διεύθυνση επικοινωνίας, ώστε να μπορεί η Sympan Networks να επικοινωνήσει μαζί του ακόμη και σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο account του.
H επικοινωνία και ενημέρωση της Sympan Networks προς τον πελάτη για θέματα που αφορούν στο account του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση account κτλ ) διεξάγεται μέσω e-mail. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το account του.

Δήλωση Απορρήτου

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και των δεδομένων εγγραφής που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτυακού τόπο υπόκεινται στον Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ισχύει και στον Ν. 2774/99 για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα.
Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη / μέλους του δικτυακού τόπου υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου.
Η Sympan Networks δεσμεύεται, προστατεύει με σύγχρονες μεθόδους ασφαλείας και δεν θα διαθέσει, τα προσωπικά στοιχεία και e-mails των πελατών της  για την όποιας μορφής εμπορική εκμετάλλευση προς τρίτους.

Περιορισμός Ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών, των φιλοξενούμενων ιστοσελίδων η Sympan Networks δεν δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη, διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή ή ζημία μπορεί να προκληθεί στα αρχεία που φιλοξενούνται. Ούτε μπορούν ν αποτελέσουν αιτία για απαίτηση καταβολής κάθε μορφής αποζημίωσης, απο Ελληνικά ή διεθνή δικαστήρια.
Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Sympan Networks δεν υποχρεούται στην επιστροφή του προσυμφωνημένου ποσού ή του υπολοίπου, εαν η διακοπή αιτηθεί από μέρους  του πελάτη ή παράβασης των όρων χρήσης.
Η Sympan Networks διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές ή αναθεωρήσεις στο δικτυακό τόπο σε σχέση με το περιεχόμενο τις τιμές, προσφορές, υπηρεσίες ή στη μορφή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Η Sympan Networks διατηρεί στη διακριτική της ευχέρειά να διακόψει ή περιορίσει το επίπεδο πρόσβασης στο δικτυακό τόπο.
Η Sympan Networks δεν φέρει καμιά ευθύνη για το υλικό που αποθηκεύουν οι ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων ή των λογαριασμών φιλοξενίας, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την ευθύνη για τα αρχεία που χρησιμοποιούν ή φιλοξενούν στον υπο ενοικίαση χώρο φιλοξενίας.

Account Suspend 

Με βάση την ημερομηνία λήξης της φιλοξενίας κάθε domain σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της ανανέωσης ο λογαριασμός θα μπαίνει σε suspend mode. Αυτό σημαίνει ότι η σελίδα δεν θα είναι διαθέσιμη στους επισκέπτες ενώ θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με την κατάσταση του λογαριασμού. Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός μείνει suspend για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών ενδέχεται να γίνει πλήρη διαγραφή του από το σύστημα και ολική απώλεια των δεδομένων που υπάρχουν σε αυτόν. Για επαναφορά λογαριασμού από κατάσταση suspend θα υπάρχει επιπλέον χρέωση των 10€.

Επαναφορά backup

Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των ιστοσελίδων που φιλοξενούνται στους servers μας το σύστημα κρατάει αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας ( backup ) σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Ο βασικός λόγος είναι σε περίπτωση προβλήματος του συστήματος να μπορεί να γίνει άμεσα και αποτελεσματικά η επαναφορά των λογαριασμών σε πλήρη λειτουργία. Εαν παρόλα αυτά κάποιος από τους πελάτες χρειαστεί επαναφορά του λογαριασμού του σε προηγούμενη κατάσταση μπορεί να γίνει με επιπλέον χρέωση 5€. Στην περίπτωση που κάποια ιστοσελίδα έχει κατασκευαστεί από εμάς ενδέχεται να υπάρχει backup παλιότερο ( σαν αρχείο πελατών). Εαν χρειαστεί να γίνει επαναφορά backup που δεν είναι διαθέσιμο στον server το κόστος επαναφοράς είναι 50€.

Android App

Οι εφαρμογές που δημιουργούνται απο τα Sympan Networks δεν προωθούν τα δεδομένα που συλλέγουν για την χρήση τους σε τρίτα άτομα.

Προσφορές για κατασκευή ιστοσελίδων κ προκαταβολές

Η προσφορές που λαμβάνουν οι υποψήφιοι πελάτες έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία ισχύος, καθώς και αναφέρουν το ποσοστό προκαταβολής. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα το υλικό για την κατασκευή της σελίδας καθώς και να επιλέξει τον σχεδιασμό. Εαν παρέλθει χρονικό διάστημα 12 μηνών χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαιτιότητα του πελάτη τότε η προκαταβολή εκπίπτει υπέρ του παρόχου (Sympan Networks). Σε κάθε περίπτωση που η προσφορά περιλαμβάνει και φιλοξενία αυτή νοείτε ότι ξεκινάει από την ημέρα που ανεβαίνει το domain στο server και οχι απο την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας.

Τελευταία ενημέρωση 13/6/2023